مدیر گروه حسابداری و مدیریت بازرگانی

سرکار خانم مهندس  راحله سلمانی نژاد