مقررات انتخاب واحد

مقررات انتخاب واحد مقطع کارشناسی ناپیوسته
 
عنوان رشته ها توضیحات
مهندسی تکنولوژی عمران دانشجویان تنها مجاز به انتخاب دروس با کد 50 میباشند
مهندسی تکنولوژی نرم افزار دانشجویان تنها مجاز به انتخاب دروس با کد 51 میباشند
مهندسی تکنولوژی الکترونیک دانشجویان تنها مجاز به انتخاب دروس با کد 53 میباشند
مهندسی تکنولوژی برق قدرت دانشجویان تنها مجاز به انتخاب دروس با کد 54 میباشند
حسابداری دانشجویان تنها مجاز به انتخاب دروس با کد 56 میباشند
معماری دانشجویان تنها مجاز به انتخاب دروس با کد 57 میباشند

 

مقررات انتخاب واحد مقطع کاردانی

عنوان رشته ها توضیحات
کارهای عمومی ساختمان دانشجویان تنها مجاز به انتخاب دروس با کد 26 میباشند
نرم افزار دانشجویان تنها مجاز به انتخاب دروس با کد 27 میباشند
معماری دانشجویان تنها مجاز به انتخاب دروس با کد 28 میباشند
الکتروتکنیک ( برق صنعتی ) دانشجویان تنها مجاز به انتخاب دروس با کد 29 میباشند