امتحانات مجازی

امتحانات مجازی 

 

دانلود پاسخنامه تستی 

دانلود پاسخنامه تشریحی 

اطلاعیه مهم

هرچند ملاک حضور و غیاب و تصحیح پاسخنامه سایت samalive.ir می باشد  چنانچه در حین امتحان دچار مشکل پیش بینی نشده  گردیدید ، می توانید سوالات را در سایت دانشگاه به آدرس tooranuni.ir قسمت امتحانات مجازی مشاهده نمایید و پاسخنامه سربرگدار  را به

شماره  تلگرام 7050-731-0933ارسال نمایید.

تاکید می شود پاسخنامه ارسالی به شماره فوق که در زمان مقرر ارسال شده تنها در شرایط استثنائی و با درخواست دانشجو بررسی می شود و در صورت تشخیص عذر موجه به استاد مربوطه تحویل داده  می شود.