اطلاعیه بسیار مهم

 

 

کارت ورود به جلسات امتحان را از  وب سایت جدید دانشگاه دریافت نمایید. 

www.tooranihe.ac.ir