(ثبت نام بدون کنکور مقاطع کاردانی و کارشناسی تا آذرماه 98 ادامه دارد)

توجه             توجه

باتوجه به مجوز صادره از وزارت علوم تحقیقات فناوری وسازمان سنجش آموزش کل کشور 

✅  ثبت نام مقاطع کاردانی و کارشناسی تا آذرماه 1398